Õppekorralduse alused

Täiendkoolitusasutus B2B Growth OÜ (edaspidi B2B Growth), registrikood 12399556, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 213637).

1. Üldsätted

1.1. B2B Growth (edaspidi ka koolitusfirma) korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.

1.2 Koolitusfirma lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.

1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti või inglise keeles.

1.7 B2B Growth ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1. Koolitusele registreerumine:

2.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab B2B Growth kodulehe, e-maili või telefoni teel. Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-maili teel.

2.1.2 Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena. Üldjuhul saadab B2B Growth registreerunud isikutele peale registreerumist arve. Suuremahuliste koolitusprogrammide puhul on võimalik kokku leppida ka maksegraafik.

2.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot B2B Growth kodulehel märgitud e-posti teel.

2.2. Õppegrupi komplekteerimine:

2.2.1 Õppegrupp moodustatakse avalikule koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Õppegruppide suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.

2.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab koolitusfirma registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta (näiteks täpne asukoht, ligipääsud koolituse toimumispaika, parkimise võimalused, kohvipauside ja lõuna info jms).

2.2.3 Koolitusfirmal on õigus teha avalike koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

2.2.4 Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasilükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusfirma poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppetasu. Kokkuleppel koolitusfirmaga on võimalik õppetasu tasumine ka maksegraafiku alusel või pärast koolitusel osalemist.

3.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.

3.3 Avalike koolituste puhul võetakse koolitusele registreerunutega nädal enne koolituse toimumist ühendust, et osalus kinnitada. Pärast osaluse kinnituse saamist saadetakse registreerunule koolituse eest arve. Arve tuleb tasuda hiljemalt kaks päeva enne kursuse algust.

3.4 Minimaalselt kolm päeva enne koolituse algust saadetakse osalejatele e-maili teel koolituse organisatoorne info.

3.5 Kui koolitusele on rohkem soovijaid kui planeeritud kohti, on võimalik registreeruda ootelisti või järgmisele koolitusele.

4. Õppemaks

4.1 Avalike koolituste õppemaksu suuruse kehtestab koolitusfirma ning avaldab selle info oma kodulehel vastava koolituse tutvustuse juures. Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele ning on konfidentsiaalne.

4.2 Koolitusfirma poolt korraldatavate avalike koolituste õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

4.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva koolitusfirma poolt korraldatavate koolituste läbimist, kliendisoodustusi jms.

4.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel.

4.5 Koolituse eest on võimalus tasuda ka osamaksetena maksegraafiku alusel, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kirjalik kokkulepe. Koolitusfirmal on õigus osamaksetena tasumise võimaldamisest loobuda.

4.6 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Koolitusfirma täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4.7 Tööpäevade hulka arvestatakse esmaspäev kuni reede.

4.8 Koolitusfirma on käibemaksukohuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

5.2 Õppija arvatakse koolitusgrupist välja kirjaliku sooviavalduse põhjal või juhul, kui talle esitatud arve on kaks päeva enne koolitust algust tasumata. Registreerimise tühistamiseks tuleb saata kirjalik sooviavaldus e-maili teel aadressile hello@b2bgrowth.eu.

5.3 Koolitusfirmal on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat. Antud punktis nimetatud põhjustel õppegrupist välja arvatud osalejale õppetasu ei tagastata.

5.4 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud koolituse lõpetamise tingimuse.

5.5 Koolituse läbimisel 51-80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõendit.

5.6 Tunnistuse või tõendi kadumise või hävimise korral väljastatakse hiljem soovi korral tunnistuse või tõendi duplikaat, mille hinnaks on 5 eurot (hinnale lisandub käibemaks).

6. Õppemaksu kehtestamise, tasumise ja tagastamise kord

6.1 Avalike koolituste õppemaksu suuruse kehtestab koolitusfirma ning avaldab selle info oma kodulehel vastava koolituse tutvustuse juures. Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele ning on konfidentsiaalne.

6.2 Koolitusfirma poolt korraldatavate avalike koolituste õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva koolitusfirma poolt korraldatavate koolituste läbimist, kliendisoodustusi jms.

6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel.

6.5 Koolituse eest on võimalus tasuda ka osamaksetena maksegraafiku alusel, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kirjalik kokkulepe. Koolitusfirmal on õigus osamaksetena tasumise võimaldamisest loobuda.

6.6 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Koolitusfirma täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

6.7 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koolitusfirmat kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust.

6.8 Kui koolitusest loobumine toimub 4-2 tööpäeva enne koolituse algust, siis tagastatakse 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on tühistamise hetkel maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

6.9 Kui klient loobub koolitusest 1 tööpäev enne koolituse algust, katkestab oma koolitusel osaluse või ei teavita üldse enda mitteosalemisest (ei tule koolitusele kohale), siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

6.10 Asutusesisestest koolitustest loobumine ja muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui koolitusfirmale tekivad sellega seoses lisakulud, siis kuuluvad need kliendi poolt tasumisele.

6.11 Koolitusfirma ei ole käibemaksukohuslane ja hindadele käibemaksu ei lisandu.

7. Õppemaksu kehtestamise, tasumise ja tagastamise kord

7.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

7.2 Koolitusfirma poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures. Õppekavad on õppijale kättesaadavad  ettevõtte kodulehelt alates koolituse registreerimise avamisest kuni koolituse alguseni, pikemate koolituste juures kuni kaks päeva peale koolituse algust. Koolituse toimumise ajal ja koolituse järgselt on konkreetse koolituse õppekavad kättesaadavad koolitajalt.

7.3 Koolitusfirma õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1)     õppekava nimetus;
2)     õppekavarühm;
3)     õppe eesmärk;
4)     õpiväljundid;
5)     õppekava koostamise alus;
6)     sihtgrupp;
7)     õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8)     õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9)     õppe sisu;
10)  õppekeskkonna kirjeldus;
11)  õppemeetod;
12)  õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13)  nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14)  koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

7.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid ning seatud õpiväljundid.

7.5 Õppekavad kinnitab koolitusfirma juht. Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude, materjalide sobivus ning tagada, et õppekavad vastavad õppijate ja tööandjate vajadustele.

7.6 Avalike koolituste õppekavad avalikustatakse koolitusfirma kodulehel vastava koolituse info juures.

8. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

8.1 Koolitusfirma poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust (minimaalselt bakalaureusekraadi, enamjaolt magistrikraadi). Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal ja soovitatavalt omavad täiskasvanute koolitaja kutset või on läbinud koolitaja koolituse. Kõigi koolitajate kompetentse hindame enne koolituskokkulepete tegemist.

8.2 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koolitust leping, mis lähtub koolitusfirma sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

8.3 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendõpet või mentorlust.

9. Õppekeskkonna ja kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

9.1 Kõik koolitused on koolitusfirma kodulehel vähemalt üks kuu enne koolituse toimumise algust. kodulehe, e-maili (hello@b2bgrowth.eu) või telefoni (+372 5215 744) teel. Töötukassa portaalis olevatele koolitustele on võimalik registreeruda otse töötukassa portaalist.

9.2 Kõigi registreerunutega võetakse enne koolituse algust individuaalselt ühendust, et selgitada välja õppeeesmärgid ja täpsem koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel.

9.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad minimaalselt kolm päeva enne koolituse algust e-maili teel koolituse korralduslik info (koolituse ajakava, täpne aadress, parkimine, toitlustus jne).9.4 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame järgides andmekaitse nõudeid (vt eraldi andmekaitse).

10. Õppekeskkond

10.1 Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas kõik vajalik koolituse läbiviimiseks ja koolitusel osalemiseks. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult täiskasvanute õppimist toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

10.2 Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Erivajadustest palun teavitada koolitusele registreerides, et saaksime koolituse planeerimisel ja korraldusel nendega võimalusel arvestada.

10.3 Igaks koolituseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal või elektrooniliselt. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. 

10.4 Kohvipauside ja lõuna pakkumine on koolituste kaupa erinev. Täpsem info saadetakse osalejatele enne koolituse algust e-mailiga. Asutusesiseste koolituste puhul on kohvipausid ja lõuna korraldus kokkuleppel tellijaga.

10.5 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada osalejate individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

11. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

11.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks.

11.2 Tagasiside kokkuvõte saadetakse järelduste tegemiseks koolitusfirma juhile ja koolitajale. Koolitusfirma juht analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudetakse koolituse sisu, täiendatakse korraldust või vesteldakse koolitajaga parenduste tegemiseks. Koolitajale pakutakse arenguvõimalusi ja mentorlust. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist. Koolituste tagasiside kokkuvõtted säilitatakse, et jälgida parendusettepanekute mõju.

12. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

12.1 Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

12.2 Koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust, kui õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval pole sellist eesmärki, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.


Täiendav info:

e-mail: hello@b2bgrowth.eu

telefon: +372 5215 744